Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ridder Fotografie 2018

© Ridder Fotografie

Artikel 1 Begrippen

1.     Ridder Fotografie: een eenmanszaak die als hoofddoel heeft het maken en verkopen van foto’s, fotobestanden, kunstwerken met foto’s in de ruimste zin van het woord. Ridder Fotografie is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61509108;

2.     Aw: Auteurswet 1912;

3.     (fotografisch) werk: (fotografische) werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld;

4.     de fotograaf: Ridder Fotografie, de gebruiker van deze voorwaarden in de zin van art. 6:231 BW;

5.     de klant: de opdrachtgever in de zin van art. 6:231 BW;

6.     gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 2.

 

Artikel 2 Toepassing

1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen anders overgekomen zijn.

 

Artikel 3 Vergoeding

1.     Indien partijen vooraf aan de levering van het werk geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de klant gewenste gebruik van het werk.

2.     Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de klant te worden vergoed.

3.     Op de website van Ridder Fotografie is de tarievenlijst opgenomen, die elk jaar wordt herzien.

 

Artikel 4 Factuur en betaling

1.     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2.     Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de onder 1. van dit artikel bedoelde termijn heeft ontvangen, is de klant per direct de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2% over het factuurbedrag.

3.     Indien de klant in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Klant.

4.     Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de klant een uitstaande factuur van de fotograaf nog niet heeft voldaan.

 

Artikel 5 Klachten

1.     Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk/per mail aan de fotograaf te worden medegedeeld.

2.     De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant en/of de fotograaf zou leiden.

 

Artikel 6 Opdracht

1.     De fotograaf heeft het recht om alles wat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren zonder dat dat aanleiding kan geven tot een klacht als bedoeld in artikel 5.

2.     Wijzigingen in de opdracht door de klant om welke reden dan ook, komen voor rekening van de klant en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de klant voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf bekend is gemaakt.

3.     In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de klant op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever alleen een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding verschuldigd, waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 7 Auteursrecht

1. Het auteursrecht op de fotografische werken berust te allen tijde bij de fotograaf.

 

Artikel 8 Licentie

1.     Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de klant wordt uitsluitend schriftelijk/per e-mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

2.     Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.

3.     Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8 onder 2 genoemde exploitatierecht.

4.     Het is de klant niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

5.     Tenzij anders overeengekomen, is de klant niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 

Artikel 9 Inbreuk op auteursrecht

1.     Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

2.     Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste vijfmaal het door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde tarief voor licentie voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

Artikel 10 Naamsvermelding, persoonlijkheidsrechten en internet

1.     De naam van de fotograaf dient duidelijk bij elk gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen, tenzij de fotograaf heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen.

2.     De klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoon­lijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

3.     Voor iedere inbreuk op de aan de fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Aw, waaronder het recht op naamsvermelding, is de klant een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

4.     De klant verleent, door het plaatsen van de opdracht zoals bedoeld in artikel 6, uitdrukkelijk toestemming aan de fotograaf de gemaakte fotografische werken op diens website of social media te plaatsen, behoudens de foto's die betrekking hebben op personen die geen klant zijn, van hen wordt eerst nadrukkelijk toestemming gevraagd voordat tot plaatsing mag en zal worden overgegaan.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid en rechten van derden

1.     De fotograaf is bevoegd deze overeenkomst aan te gaan en voornoemde licentie te verlenen.

2.     De fotograaf is jegens de klant niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf.

3.     De aansprakelijkheid van fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

4.     Indien derden jegens de fotograaf en/of klant een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het werk, dan zullen de klant en de fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

 

Artikel 12 Faillissement/surseance

1.     Zowel de fotograaf als de klant heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de klant heeft de fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

Artikel 13 Rechts- en forumkeuze

1.     Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

2.     Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de klant, zal worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden Nederland.

 

Artikel 14 Deponering

1.     Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam: Algemene Voorwaarden Ridder Fotografie 2019.